>...สัปปุริสธรรม 7

ขอหันหน้าเข้าหาธรรมะสักวันนะค่ะ

สัปปุริสธรรม 7

สัปปุริสธรรม7คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ7ประการได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักปฏิบัติ และรู้จักบุคคล


1. รู้จักเหตุหรือธัมมัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งต่างๆ

2. รู้จักผลหรืออัตถัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ

3. รู้จักตนหรืออัตตัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักตนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และความสามารถ

4. รู้จักประมาณหรือมัตตัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักหลักของความพอดี การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร

5. รู้จักกาลเวลาหรือกาลัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา รู้จักเวลาไหนควรทำอะไร แล้วปฏิบัติให้เหมาะสมกับเวลานั้นๆ

6. รู้จักปฏิบัติหรือปริสัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติ การปรับตน และแก้ไขตนให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มและชุมชน

7. รู้จักบุคคลหรือบุคคลัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน

การที่บุคคลใดนำเอาหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้ชีวิตพบกับความสุขในชีวิตได้